دنیای مدیریت

۷ مطلب با موضوع «مقالات :: مقالات من» ثبت شده است

فرا مبادله

| شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

چکیده: امروزه مشتریان، علاقمند و حتی مشتاق به پرداخت هزینه بیشتر برای انواع خاصی از کالاها و خدمات هستند که ما آن ها را کالاها و خدمات لوکس نوین نام گذاری می کنیم. این گونه محصولات و خدمات، از کیفیت بالاتری نسبت به سایر محصولات برخوردار بوده و نسبت به سایر محصولات، اشتیاق و میل بیشتری برای بدست آوردن آنها وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا مشخصات کالاهای لوکس را مورد بررسی قرار داده و به توضیح نیروهای پیش برنده کالای لوکس نوین بپردازیم. سپس با توجه به اینکه کالای لوکس نوین یک استراتژی کسب و کار بوده و این استراتژی نمی تواند بوسیله روش های سنتی دنبال شود که برای توسعه محصول در بازار استفاده می شود، شیوه های مورد استفاده رهبران کالاهای لوکس را مورد واکاوی قرار می دهیم.

کلید واژه ها: فرا مبادله, کالای لوکس نوین

دریافت
حجم: 275 کیلوبایت

چکیده: امروزه نیاز به منظور بخش بندی بازارهای  بین المللی به صورت روزافزونی بیشتر احساس می شود و تحقیقات بسیاری به منظور شناسایی مولفه های مناسب جهت بخش بندی بازار بین المللی صورت پذیرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های بخش بندی بازار بین المللی از طریق مطالعه موردی بازاربین المللی بنزین و مبتنی بر رویکرد داده های پانلی می باشد. بدین منظور داده های 35 کشور واردکننده بنزین در منطقه  خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه بین سال های 1995 الی 2012 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و در قالب هفت فرضیه اقدام به بررسی تاثیر مولفه های اندازه بازار، پذیرش بازار، توسعه اقتصادی، ساختار بازار آزاد، قیمت خرده فروشی بنزین، زیرساخت ارتباطی و کشش درآمدی تقاضای بنزین بر واردات بنزین نموده ایم. بعلاوه محاسبات و تحلیل های مورد نیاز پژوهش از طریق نرم افزارهای Eviews-9 و STATA-14 صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که اندازه بازار، توسعه اقتصادی، ساختار بازار آزاد، قیمت خرده فروشی بنزین و کشش درآمدی تقاضای بنزین تاثیر مستقیم و معناداری بر واردات بنزین دارند و اندازه بازار در میان مولفه های توضیحی دیگر، بیشترین تاثیر را بر واردات بنزین دارد. شایان ذکر است که وجود ارتباط معنا دار میان پذیرش بازار و واردات بنزین رد شد و همچنین وجود ارتباط معنا دار میان زیرساخت ارتباطی و واردات بنزین مورد تایید قرار نگرفت.

واژه های کلیدی: داده های پانلی؛ بخش بندی؛ پذیرش بازار؛ توسعه اقتصادی؛ ساختار بازار آزاد.

دریافت
حجم: 397 کیلوبایت


چکیده: موضوعات تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی و درگیری و مشارکت مشتریان در فعالیتهای سازمانی معمولا بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. از یک طرف تحقیقات نشان میدهد که دامنه نقشها و وظایف مشتریان به عنوان ذینفعان کلیدی شرکت به طور چشمگیری در چندسال اخیر تغییر کرده است در شرکتهای خدماتی امروزه بیشتر از همیشه مشتریان بازیگران فعالی می باشند که می توانند اثر قابل توجهی بویژه بر تماس مشتریان بر کارکنان داشته باشند. از طرف دیگر تحقیقات مدیریت منابع انسانی تا به حال اساسا برروی روابط و پیکربندی درون سازمانها که منجر به معمالی بهینه منابع انسانی می شود و نه فراتر از مرزهای سازمانی تمرکز کرده اند. تحلیل رابطه متقابل این دو موضوع نشان میدهد که مشتریان می توانند به طور چشمگیری بر موفقیت مدیریت منابع انسانی سازمانها تاثیر گذارباشند اگر هدف وظایف مدیریت منابع انسانی ایجاد و اضافه کردن ارزش به سازمان است مفاهیم این موضوع باید جهت در برگرفتن عوامل جدید مربوط به سازمان مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی، معماری نوین، نقشها

دریافت
حجم: 1.49 مگابایت

چکیده: برون سپاری به عنوان یکی از موضوعات نوین در مدیریت منابع انسانی مورد تاکید قرار گرفته است . دلایل اصلی برون سپاری در سازمان را می توان در موضوعاتی از قبیل صرفه جویی های مالی، تمرکز روی موضوع های استراتژیک، بهبود خدمات، دستیابی به تکنولوژی و مهارتهای تخصصی جستجو نمود. از طرف دیگر ممکن است برون سپاری اثر جدی روی روحیه کارکنان داشته باشد، همچنین خطر انتقال دانش و تخصص داخلی به عرضه کنندگان خدمات وجود دارد. در این مقاله سعی شده است که مزایا و مخاطرات برون سپاری منابع انسانی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و روشهای موثری جهت مدیریت برون سپاری منابع انسانی ارایه گردند.

کلید واژه ها: برون سپاری، مزایا، مخاطرات، مدیریت برون سپاری 

دریافت
حجم: 403 کیلوبایت

چکیده: کیفیت مواجهه خدمت حوزه ای است که از توجه روز افزونی از سوی محققان و مدیران برخوردار شده است. با این حال هنوز دانش اندکی در خصوص تاثیرات آن در حوزه تجاری وجود دارد. در این مقاله بر اساس مدل جایاواردهنا و همکاران، ابعاد کیفیت مواجهه خدمت مطرح و ارتباط آن با وفاداری مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق برای گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و همچنین مصاحبه و پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته اند. به دلیل محدودیتهای پیش روی محقق، از یک نمونه آماری متشکل از 102 شرکت که از خدمات بندر شهید رجایی بهره می گیرند، استفاده شده است.در این تحقیق شش فرضیه مطرح و برای آزمون آنها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت مواجهه خدمت ارتباط مثبتی با رضایت مشتری و ادراکات او از کیفیت خدمت دارد،ضمن اینکه با وفاداری مشتریان نیز ارتباط مثبتی دارد. در آخر مقاله نیز راهکارها و پیشنهادها محقق ارائه شده است.
کلید واژه ها: کیفیت مواجهه خدمت، رضایت مشتری،کیفیت خدمت، وفاداری و سازمان های خدماتی تجاری
دریافت
حجم: 232 کیلوبایت


چکیده: تقویت صادرات غیرنفتی از نگرانیهای اصلی و راهبردی کشور است. یکی از صنایع سودآور و دانش محور صنعت نرم افزار است. شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکت های نرم افزاری می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش صادرات نرم افزار انجام داد. به همین منظور در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم صنعت نرم افزار شامل: شدت رقابت، توانمندی برنامه ریزی و اجرای بازاریابی به همراه سه بعد بازارگرایی (مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی درون سازمانی) طراحی شد. گردآوری داده ها از طریق یک پرسشنامه 37 سؤالی و بر مبنای پاسخ های مدیران عالی شرکت های نرم افزاری صادرکننده انجام شد. پایایی متغیر های مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS-Graph نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج نشان داد، شدت رقابت بر عملکرد در بازار بین المللی، مشتریگرایی و توانمندی اجرای بازاریابی اثر مثبت دارد. نتایج آزمون نشان داد که رقیب گرایی، قابلیت اجرای بازاریابی و مشتریگرایی به طور مثبت بر عملکرد در بازار بین المللی مؤثر است. تفکیک آثار نشان داد، مهم ترین عوامل تعیین کننده عملکرد در بازارهای بین المللی به ترتیب عبارتند از: شدت رقابت، توانمندی اجرای بازاریابی، مشتریگرایی و رقیب گرایی.

کلید واژه ها: شدت رقابت، بازارگرایی، توانمندی بازاریابی، عملکرد صادراتی

دریافت
حجم: 692 کیلوبایت

چکیده: در این تحقیق تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت صادراتی شهر تهران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای صادراتی شهر تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی تاثیر معنا داری دارد. اما این تاثیر بسته به نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات متفاوت است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوی اطلاعات فقط بر بعد عملکرد در بازارهای بین المللی تأثیر گذار است ولی بر بعد دانش بازار جدید تأثیر گذار نمی باشد. همچنین استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات برای فعالیتهای فروش بر هیچ یک از دو بعد عملکرد صادراتی تأثیر گذار نیست و در نهایت بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه ارتباطات و هر دو بعد عملکرد صادراتی یعنی عملکرد در بازارهای بین المللی و دانش بازار جدید ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این مقوله است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله نخست به عنوان تسهیل کننده ارتباطات با مشتریان و پس از ایجاد تماس های چهره به چهره از آن به عنوان ابزاری با قابلیت بالا جهت پشتیبانی تعاملات طرفین مورد بهره برداری قرار گیرد.

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد صادراتی

دریافت
حجم: 287 کیلوبایت